Wellcome to Gonggoicity กองก๋อยซิตี้

กองก๋อยซิตี้ของคนรักบ้านเกิด

การปกครอง

อำนาจในการปกครองโดยเฉพาะจากทางการราชการที่ตั้งขึ้น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้น ถ้าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและการคมนาคมยากลำบากแล้ว อำนาจต่างๆ ของผู้รับหน้าที่จากทางรัฐจะไม่มากเท่ากับหมดผีประจำหมู่บ้านและกลุ่มอาวุโส เพราะชาวบ้านต่างยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามประเพณีมากกว่า เช่น การตัดสินปัญหาที่มีความผิดโดยการลงโทษ ด้วยการขับไล่ลูกบ้านออกจากหมู่บ้านจะเป็นไปตามข้อตัดสินปัญหาที่มีความผิด โดยการลงโทษด้วยการขับไล่ลูกบ้านออกจากหมู่บ้านจะเป็นไปตามข้อตัดสินของกลุ่มผู้อาวุโสเท่านั้น ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการก็เป็นเพียงคนหนึ่งในคณะกรรมการของกลุ่มผู้ตัดสินเท่านั้นเอง เพราะเป็นกฎกติกาข้อบังคับของเผ่านั่งเอง

กะเหรี่ยงมีวัฒนธรรมของตนเองที่งดงามไม่ด้อยไปกว่าชนเผ่าอื่น สืบทอกกันมาโดยผ่านพิธีกรรมและความจำ ที่บันทึกไว้เป็นเพลง หรือลำนำ (อื่อทา หรือ ธา ในภาษากะเหรี่ยง) เพื่อบอกเล่าให้ชาวกะเหรี่ยงด้วยกันเองเข้าใจถึงความหมายของชีวิตโลกทัศน์ ตลอดจนวิถีชีวิตที่สงบสุขและสัมพันธ์แนบแน่นอยู่กับธรรมชาติ

ชาวกะเหรี่ยงได้รับการเล่าขานกันว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทโดเด่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ การที่สังคมกะเหรี่ยงจะสามารถสืบต่ออนาคตของตนเอง ได้โดยอาศัยการเกื้อกูลของธรรมชาตินั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องธำรงรักษาแบบแผนการปฏิบัติตนที่เคารพต่อธรรมชาติ มีความรู้จักพอ ไม่ละโมบ ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ด้วยวิธีคิดวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของชนชาติตน

ท่ามกลางกระแสของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงกว่า3-4 ทศวรรษ ชาวกะเหรี่ยงได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ชาวกะเหรี่ยงในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่การปลูกพืชเชิงพาณิชย์ และเป็นแรงงานรับจ้างให้กับชนกลุ่มอื่น บ้างก็เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง แม้ว่าระบบการศึกษาแผนใหม่จะช่วยให้ชาวกะเหรี่ยงสามารถติดต่อกับระบบราชการได้ และรับเข้าเป็นข้าราชการด้านอาชีพต่างๆ มากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ชาวกะเหรี่ยงสับสนกับเอกลักษณ์ของตนเอง

ชาวกะเหี่ยงในบางหมู่บ้านเริ่มมีปัญหาขัดแย้งกับชนกลุ่มอื่นเนื่องจากการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อใช้ในการผลิต อย่างไรก็ตามชาวกะเหรี่ยงก็เลือกที่จะใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา และพยายามพิสูจน์ว่าพวกเขามีภูมิปัญญาในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ หากพวกเขาได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร เช่นเดียวกับกลุ่มชนกลุ่มอื่นๆ ปกป้องเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนไว้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง แต่ดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวอ่อนล้าลงเป็นลำดับ ในดิ้นรนปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองได้ ก็เพราะคำสอน,ปรัชญาชีวิต,สุภาษิต,ความรู้สึกนึกคิดประเพณี, ความเชื่อ, วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาและโลกทัศน์ของเผ่า เริ่มมีความตระหนักว่าวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มีความสูงส่งทางจิตวิญญาณเช่นเดียวกับวัฒนธรรมของชนกลุ่มอื่นๆในสังคมได้นั้น ต้องมีเอกลักษณ์ของตนเองคนโบราณมีทั้งคำสอนและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ สืบต่อจากบรรพบุรุษได้เพราะใช้ภูมิปัญญาในความเป็นปราชญ์ทางวัฒนธรรมและทางกวีที่ยิ่งใหญ่ เป็นรูปแบบในการถ่ายทอดปรัชญาของการดำเนินชีวิต ใช้ในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ใช้บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชนชาติเผ่าพันธุ์ตนเอง รวมทั้งการชี้ทางเดินที่ปราศจากมลทิน เพื่อรักษาชาติพันธุ์ติกาลวรรณนาดั้งเดิมได้ต่อไปไม่ให้ดับสูญไปกับกาลเวลา

Advertisements

« กะเหรี่ยง (Karen)


ยืนดีรับฟังทุกคอมเห็นนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: